Русско-азербайджанский словарь

абсолютный

Прил. 1. fəls. absolyut, mütləq; 2. tam; абсолютная тишина tam sükut; 3. qəti, danışıqsız, sözsüz, qeydşərtsiz: абсолютное повиновение qəti tabelik; 4. absolyut; абсолютная величина riyaz. absolyut kəmiyyət; абсолютная температура fiz. absolyut temperatur; абсолютное большинство böyük əksəriyyət, tam çoxluq; абсолютная монархия mütləqiyyət; абсолютный нуль absolyut sıfır (sıfırdan aşağı olan 273,16°S temperatur); абсолютный слух kamil musiqi qavrama qabiliyyəti; абсолютный чемпион absolyut çempion.

В других словаряхScanWordBase.ru — ответы на сканворды
в Одноклассниках, Мой мир, ВКонтакте